Poniższy Regulamin Sklepu Internetowego ustanowiony został na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 8 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.). Poniższy Regulamin Sklepu Internetowego jest nieprzerwanie udostępniony Klientowi nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu, co umożliwia zapoznania się z jego treścią w dowolnym momencie, przed zawarciem umowy.

Regulamin Sklepu Internetowego udostępniany jest dodatko w formie pliku PDF, dzięki czemu może on zostać pobrany, utrwalony i wydrukowany.

Słownik:

 • Sklep - oznacza sklep internetowy prowadzony przez AGRAF – Kieszkowski Rafał, ul. Strażacka 6, 05-084 Leszno (Mazowieckie) NIP: 1181563829 działający pod adresem internetowym: https://mexen.pl, który zajmuje się sprzedażą produktów za pośrednictwem Internetu;
 • Strona produktowa - strona w Sklepie internetowym https://mexen.pl, na której dostępne są informacje o produktach, które znajdują się w ofercie Sklepu;
 • Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy;
 • Czas realizacji zamówienia - czas, w którym Sklep skompletuje zamówienie Klienta i dostarczy je pod wskazany adres z wykorzystaniem wybranej formy dostawy;
 • Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej dokonująca zakupów produktów dostępnych w Sklepie i posiadająca założone konto klienta;
 • Konto Klienta - konto, które zakłada Klient i uzupełnia je o dane rejestrowe, w celu umożliwienia jego późniejszej identyfikacji przez Sklep przy realizacji Zamówień;
 • Konsument - osoba fizyczna podejmująca czynność prawną z przedsiębiorcą (w tym zakupu towaru), która jest nie związana bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Koszyk - funkcja na stronie Sklepu, w której umieszczane są informacje o wybranych przez Klienta produktach, które zamierza on kupić. Koszyk to także miejsce umożliwiające Klientowi wpisanie kodu rabatowego oraz uzupełnienie lub zmodyfikowanie danych dotyczących ilości produktów, danych adresowych w celu dostarczenia przesyłki, danych do faktury, a także informacji odnośnie formy płatności i sposobu dostawy zamówionych produktów;
 • PDF - (ang. Portable Document Format) format pliku o tej samej nazwie opracowany przez firmę Adobe Systems, który umożliwia utrwalanie plików tekstowych i innych dokumentów oraz ich pobranie i zapisanie na dysku komputera;
 • Przelew tradycyjny - forma płatności wykonywana przez klienta w banku stacjonarnie lub za pośrednictwem konta internetowego lub na poczcie;
 • Przelew elektroniczny - forma płatności dokonywana przez Klienta z internetowego konta bankowego z wykorzystaniem systemów płatności on-line (np. PayU, PayPal);
 • Podmiot realizujący płatność - podmiot będący zewnętrznym w stosunku do Sklepu, który pośredniczy przy realizacji przez klienta płatności za pomocą przelewu bankowe, płatności kartą płatniczą lub kartą kredytową;
 • Regulamin Sklepu Internetowego - poniższy regulamin Sklepu;
 • Zamówienie - oświadczenie Klienta, które zawiera jego wolę odnośnie zawarcia umowy sprzedaży na zasadach, które zostały określone w tym regulaminie.

Kontakt ze sklepem

Ze Sklepem Klient może kontaktować się za pośrednictwem wiadomości e-mail wysyłanych na adres poczty elektronicznej: [email protected], telefonicznie pod numerem kontaktowym: 22 100 60 10 w godzinach pracy Sklepu, które są podane na stronie internetowej (opłata naliczana będzie jak za zwykłe połączenie, zgodnie z pakietem usług taryfowych, z którego korzysta klient), a także pisemnie, poprzez wysłanie listu na adres:

mexen.pl

ul. Kopytów 44d Hala 4

05-870 Kopytów

I Postanowienia ogólne

 1. Ten regulamin określa zasady poprawnego korzystania ze Sklepu Mexen Polska, w tym dokonywania zamówień na produkty dostępne w Sklepie, przeglądania asortymentu, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnień Klienta do anulowania Zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania przez Sklep reklamacji od Klienta.
 2. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż produktów, które aktualnie znajdują się w asortymencie oraz dawanie Klientom możliwości składania Zamówień na dostępne produkty za pośrednictwem strony internetowej. Korzystanie z możliwości zamówienia produktów jest możliwe dopiero po rejestracji i zalogowaniu się Klienta w Sklepie lub poprzez prawidłowo wypełniony formularz Zamówienia z zaznaczoną opcją “bez konieczności logowania się”.
 3. W roli Klienta może wystąpić każda osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
 4. Transakcja sprzedaży odbywa się z wykorzystaniem Internetu pomiędzy składającym zamówienie (Klientem) w charakterze kupującego oraz Sklepem w charakterze sprzedawcy.
 5. Każdy Klient, który chce dokonać zakupu produktów dostępnych w ofercie Sklepu jest obowiązany do zapoznania się z treścią tego Regulaminy Sklepu Internetowego. Jego nieznajomość nie zwalnia z konieczności jego przestrzegania.

II Warunki techniczne składania zamówień

 1. Warunkiem technicznym korzystania z usług Sklepu jest posiadanie aktualnego, czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 2. Wymagania techniczne niezbędne, aby móc swobodnie skorzystać z Usług Sklepu:
  1. podłączenie do Internetu,
  2. przeglądarka skonfigurowana zgodnie ze standardami Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 8.0 lub Opera w wersjach 16 i wyższych lub Firefox w wersji 12. Jeśli klient stosuje przeglądarki niespełniające tych wymogów, to za wszelkie problemy z tego tytułu klient nie ponosi odpowiedzialności,
  3. komputer Klienta musi spełniać minimalne wymagania sprzętowe:
   1. procesor Intel Pentium 4 lub nowszy;
   2. 512 MB pamięci operacyjnej RAM;
   3. dostępność około 350 MB wolnego miejsca na dysku twardym;
   4. karta graficzna obsługująca rozdzielczość ekranu wynoszącą co najmniej 1024x768 pikseli;
   5. podłączenie do internetu;
  4. aktywna obsługa Cookies i Java Script
  5. program przystosowany do odczytu plików formatu PDF.
 3. W przypadku, gdy Klient korzysta ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych opisanych wyżej, Sklep nie gwarantuje, że serwis będzie funkcjonował prawidłowo. Dodatkowo sklep zastrzega, że może to negatywnie wpływać na cały proces zakupów oraz na przebieg procedury składania zamówienia.
 4. Aby móc składać Zamówienia w Sklepie koniecznie trzeba posiadać aktywne konto poczty elektronicznej. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. W razie otrzymania przez Sklep urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczanych przez Klienta, Sklep może uniemożliwić dostęp do tych danych. W takiej sytuacji Sklep nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia wynikające z bezprawnych działań Klienta.

III Rejestracja

 1. Rejestracja w Sklepie mexen.pl dokonywana jest na podstawie formularza rejestracyjnego, w którym Klient podaje niezbędne dane osobowe, adres e-mail oraz hasło; Formularz musi być wypełniony rzetelnie i w sposób zgodny ze stanem faktycznym. Obowiązkiem klienta jest również zaakceptowanie Regulaminu Sklepu Internetowego oraz złożone oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Zamówień Klienta. Na adres e-mail Klienta, który poda on w formularzu rejestracyjnym, zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca założenie Konta. Z chwilą otrzymania wiadomości potwierdzającej rejestrację, dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem a Sklepem.
 2. Po zarejestrowaniu się w Sklepie, Klient może zalogować się na swoje konto podają odpowiednie dane zawarte w formularzu rejestracyjnym, które w każdej chwili mogą zostać zmienione na podstawie późniejszego wniosku Klienta.
 3. W przypadku chęci usunięcia konta Klienta ze Sklepu (czyli wypowiedzenia umowy), klient musi przesłać wiadomość elektroniczną z wnioskiem o usunięcie konta na adres e-mail: [email protected] z podaniem danych identyfikujących Klienta aktualnie zarejestrowanego w Sklepie. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Sklep jest w trakcie realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi dopiero w momencie, gdy Zamówienie Klienta zostanie zrealizowane.
 4. Korzystanie z funkcjonalności Sklepu oraz założenie konta Klienta są nieodpłatne.
 5. Sklep umożliwia składanie Zamówień bez konieczności rejestrowania się i logowania w Sklepie. W tym celu Klient za każdym razem podczas składania Zamówienia jest zobowiązany uzupełnić formularz elektroniczny o wymagane przez Sklep dane, które będą konieczne dla identyfikacji Klienta oraz umożliwią zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży (imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu, adres dostawy). Klient ma obowiązek zaakceptować aktualny Regulamin i złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Zamówienia Klienta. Brak rejestracji w Sklepie oznacza brak posiadania Konta Klienta, na którym Klient dostaje dostęp do śledzenia Zamówienia.
 6. Każdorazowe wypełnienie formularza elektronicznego umożliwiającego złożenie Zamówienia bez rejestracji i logowania oznacza zawarcie pomiędzy danym Klientem a Sklepem nowej umowy o świadczenie Usług. Umowa taka wygasa z chwilą, gdy: dane Zamówienie zostaje anulowane, umowa sprzedaży zawarta w związku z danym Zamówieniem zostaje wykonana, traci moc wiążącą pomiędzy nimi z innych przyczyn prawem przewidzianych.

IV Zamówienia

 1. Informacje o dostępnym asortymencie w Sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Klienci mogą składać Zamówienie w Sklepie przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 3. Klient może złożyć Zamówienie na dwa podstawowe sposoby:
  1. przez swoje konto Klienta - po uprzednim zarejestrowaniu i zalogowaniu się na koncie, aby móc z niego skorzystać,
  2. bez rejestracji i logowania - przez rzetelne wypełnienie stosownego formularza elektronicznego w Sklepie. Warunkiem jest akceptacja Regulaminu Sklepu Internetowego, a także złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Zamówienia Klienta.
 4. Klient, składając Zamówienie, występuje z zaproszeniem do zawarcia umowy sprzedaży zamawianych produktów dostępnych w Sklepie. Proces zamawiania produktu rozpoczyna się potwierdzeniem cech świadczenia poprzez Stronę produktową. Na Stronie produktowej Klient informowany jest o tym, jaki jest przewidywanym czasie realizacji Zamówienia w przypadku konkretnego produktu oraz o tym, czy jest on dostępny i w jakiej formie można za niego zapłacić. Wśród informacji zawarte są również możliwe do wyboru warianty dostawy. W celu dostarczenia produktu pod odpowiedni adres, Klient zobowiązany jest do podania swoich poprawnych danych w tym zakresie lub ich zweryfikowania w przypadku, gdy ma zarejestrowane Konto. Przed złożeniem zamówienia (poprzez użycie przycisku „zamawiam z obowiązkiem zapłaty”) Klient potwierdza, iż zapoznał się z tym Regulaminem Sklepu Internetowego oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, co jest niezbędne w celach realizacji umowy.
 5. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia Zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu zaproszenia, o którym mowa powyżej. Umowa zostanie zawarta tylko wtedy, jeśli Klient nie opuści sklepu przed potwierdzeniem złożenia Zamówienia (przycisk „zamawiam z obowiązkiem zapłaty”).
 6. W celu złożenia Zamówienia Klient musi dokonać wyboru spośród dostępnych w Sklepie: zamawianych produktów, preferowanego sposobu dostawy, wybranego sposobu płatności oraz musi podać adres dostawy. Wybór dokonywany jest przez: wybranie produktu i dodanie go do Koszyka. Klient może wybrać nieograniczoną ilość produktów do Zamówienia, a w po przejściu do Koszyka może zapoznać się ze wszystkimi dodanymi produktami oraz sprawdzić ich łączną cenę.
 7. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sklepem dotycząca sprzedaży danego produktu w Sklepie ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji Zamówienia. Sklep potwierdzi Klientowi zawarcie umowy na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia Zamówienia. Potwierdzenie w przypadku Konsumentów obejmuje informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z 30 maja 2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).
 8. W przypadku niedostępności produktów objętych Zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji Zamówienia Klienta, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni, liczonych od daty złożenia Zamówienia. W takim przypadku Klient ma prawo zadecydować, czy wyraża zgodę na realizację Zamówienia w okresie zaproponowanym przez Sklep, czy preferuje odstąpienie od umowy. W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia, o którym mowa powyżej, Klient jest informowany o tym, jaka część zamówienia może zostać zrealizowana i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma możliwość dokonania wyboru pomiędzy:
  1. częściową realizacją - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie Zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych produktów;
  2. anulowania całości zamówienia (odstąpienie).
 9. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwróci Klientowi wpłaconą tytułem ceny kwotę. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu Zamówienia lub rejestracyjnym. W razie niepodjęcia żadnej decyzji w ciągu 7 (siedmiu) dni od powiadomienia, Zamówienie zostanie anulowane w części produktów niedostępnych. Powyższe postanowienia w żaden sposób nie ograniczają możliwości skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w Dziale VIII Regulaminu.
 10. Klient może dokonywać zmian w Zamówieniu aż do momentu, gdy przesyłka z przedmiotem Zamówienia zostanie nadana przez sklep Sklep (status realizacji zamówienia widoczny jest w koncie Klienta w zakładce „Twoje konto”). W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest produkt o indywidualnych właściwościach, którego wykonanie ma się odbyć w oparciu o szczegółowe wytyczne podane w zamówieniu przez Klienta, zmiana Zamówienia może nastąpić do czasu przystąpienia przez Sklep do wykonania przedmiotu umowy (statusu: „w przygotowaniu”). Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na Zamówienie, zmiany w adresie dostawy (z wyjątkiem opcji dostawy do Salonu) lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z Zamówienia (zarówno w całości, jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi niezwłocznie (nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni) od dnia otrzymania rezygnacji Klienta przez Sklep. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania Zamówienia na adres poczty elektronicznej, który został przez niego wskazany w procesie składania Zamówienia.
 11. Zamówienie może być dostarczone, według wyboru Klienta: za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej lub poprzez odbiór osobisty we wskazanym w procesie składania Zamówienia Salonie lub magazynie. W przypadku odbioru osobistego Klient nie ponosi kosztów dostawy produktów. Ze względu na rodzaj produktów, Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dostawy, o czym Klient będzie poinformowany na Stronie produktowej.
 12. W momencie przekazania Zamówienia do dostawcy lub gotowego do odbioru Zamówienia w Salonie Sklepu, Klient jest informowany o tym fakcie poprzez wiadomość wysłaną na adres poczty elektronicznej podany w Zamówieniu.
 13. Należy pamiętać, że kurierzy dostarczający towar nie są zobowiązani do wnoszenia do lokalu Klienta przesyłek paletowych ani przesyłek większych niż 30 kg

V Cena produktów oraz formy płatności

 1. Cena, która jest podana przy każdym produkcie, to cena wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu zawierają wliczony podatek VAT i nie obejmują one kosztów dostawy.
 2. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w Zamówieniu sposób. Szczegółowe informacje o kosztach dostawy dostępne są na każdej Stronie produktowej.
 3. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w ostatecznym podsumowaniu razem z cenami produktów, w zależności od zamówionego towaru i wybranego przez Klienta sposobu dostawy przy składaniu Zamówienia.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych, przecen oraz wyprzedaży, a także do wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. To uprawnienie nie ma wpływu na ceny produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany lub przed rozpoczęciem obowiązywania akcji promocyjnych lub wyprzedaży. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu. Wyjątkami są te promocje, których regulamin stanowi inaczej.
 5. W przypadku, gdy Klient jest posiadaczem kuponu rabatowego, może on go wykorzystać przez wpisanie kodu kuponu w miejscu podsumowania listy wybranych produktów. System Sklepu po weryfikacji, czy kupon rabatowy jest aktualny, uwzględni go w rozliczeniu Zamówienia, co automatycznie zmieni cenę Zamówienia lub doda inne opcje rabatowe w zależności od rodzaju kuponu rabatowego.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania bieżących zmian w cenach dostępnych produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 7. Płatność za zamówione produkty może nastąpić w formach:
  1. przy odbiorze. Realizacja zamówienia w takim wypadku rozpoczyna się natychmiast po zakończeniu procesu składania zamówienia;
  2. przelewu bankowego, przelewu elektronicznego, kartą płatniczą, w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep lub przekazem pocztowym. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, a w przypadku przelewu bankowego - po wpłynięciu wpłaty na konto Sklepu.
 8. Zamówienia z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacone wyłącznie kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep lub przelewem na podane konto Sklepu. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się dopiero po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności. Sklep zastrzega, że w przypadku niektórych produktów może nie być możliwości zrealizowania Zamówień do miejscowości znajdujących się poza terytorium Polski, co zostanie uwidocznione na Stronie produktowej.
 9. W razie dokonania zamówienia i wybrania innej opcji płatności niż przy odbiorze a niezaksięgowania wpłaty na poczet tego Zamówienia w ciągu czternastu (14) dni, Zamówienie zostaje anulowane. Po trzech (3) Dniach Roboczych od dokonania Zamówienia w przypadku braku zaksięgowanej wpłaty, Klient otrzyma wiadomośc e-mail na podany w zamówieniu adres w celu przypomnienia o konieczności dokonania płatności.
 10. Wydanie Zamówienia nastąpi w czasie określonym w potwierdzeniu Zamówienia i zaakceptowanym uprzednio przez Klienta. Termin nie będzie jednak późniejszy niż 30 (trzydzieści) dni od daty zawarcia umowy. O wszelkich przeszkodach wpływających na czas realizacji Zamówienia Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie na podany przez niego adres poczty elektronicznej. W takim wypadku strony mogą ustalić nowy termin realizacji Zamówienia.
 11. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w ostatecznej cenie Zamówienia. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w Zamówieniu sposób. Tabela zawierająca aktualne informacje o kosztach dostawy dostępna jest na stronie Sklepu, w zakładce "dostawa".
 12. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

VI Dodawanie przez Klientów opinii o produktach i Sklepie

 1. Zalogowany Klient w Sklepie ma prawo do zamieszczania opinii do określonych towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu.
 2. Niedopuszczalne jest zamieszczanie na stronie internetowej Sklepu treści o charakterze bezprawnym, w szczególności:
  1. wulgaryzmów,
  2. treści obraźliwych;
  3. treści naruszających prawa autorskie osób trzecich lub dobra osobiste.
 3. Swoją własną opinię o produkcie Klient może dodać poprzez wybranie tej opcji na stronie danego towaru. Każda opinia ma formę opisową.
 4. Klient zamieszcza opinię wyłącznie na własną odpowiedzialność. Sklep nie ma obowiązku monitorowania treści zamieszczanych przez Klienta i usuwania treści obraźliwych oraz wyciągania za nie konsekwencji. Dodatkowo sklep ma prawo do usunięcia każdej treści bez podania przyczyn.
 5. Sklep po zrealizowaniu zamówienia ma prawo zwrócić się do klienta z prośbą o wystawienie opinii na portalach innych niż strona internetowa sklepu.
 6. Sprzedawca jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000493884, NIP: 7792420393, REGON: 302655470 polegającej na przesyłaniu przez Ceneo do Klientów za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu od Klienta opinii na temat transakcji dokonywanej przez Klienta w Sklepie, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl opinii wyrażonych przez Klientów w rezultacie otrzymania ankiet. Klient dokonujący zakupu w Sklepie wyraża zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail do Ceneo Sp. z o.o oraz na przetwarzanie przez Ceneo Sp. z o.o jego danych osobowych – wyłącznie w celu wypełnienia ankiety.

VII Reklamacje

 1. Sklep jest zobowiązany do wydania towaru bez wad. Musi nadawać się on do do celu, do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany, a jego właściwości muszą odpowiadać właściwościom cechującym towar tego rodzaju. W przypadku indywidualnego uzgadniania właściwości towaru domniemywa się, że jest on zgodny z umową, jeżeli jego finalna wersja jest zgodna z podanym przez Klienta opisem lub ma cechy okazanej próbki albo wzoru, a także gdy nadaje się do celu określonego przez Klienta przy zawarciu umowy. Musi również zostać wydana w stanie kompletnym. Wadą jest także nieprawidłowe zamontowanie lub uruchomienie produktu, jeśli czynności te zostały wykonane przez Sklep.
 2. Produkty mogą być objęte gwarancją producenta lub gwarancją dystrybutora. Dokładne warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta, o czym Klient będzie poinformowany na Stronie produktowej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w punkcie autoryzowanego serwisu, którego adres jest umieszczony w dokumencie gwarancji.
 3. W przypadku uznania, że dostarczony towar jest wadliwy, Klient będący Konsumentem ma prawo skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych, o ile została udzielona gwarancja, a także ze wszystkich uprawnień, jakie przysługują mu z tytułu rękojmi. Uprawnienia gwarancyjne i uprawnienia przysługujące z tytułu rękojmi to uprawnienia, które są od siebie niezależne. Klient niebędący Konsumentem akceptuje, iż na mocy art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego oraz niniejszego regulaminu wyłączono uprawnienia z tytułu rękojmi.
 4. W stosunku do Klienta, który jest Konsumentem, uprawnienie do złożenia reklamacji w ramach rękojmi przysługuje, jeżeli wada została stwierdzona w terminie 2 (dwóch) lat od daty dostarczenia towaru, oraz w terminie 1 (jednego) roku od momentu stwierdzenia wady, chyba że termin dwuletni w stosunku do klienta będącego Konsumentem jeszcze nie minął. W takim przypadku Konsument powinien poinformować Sklep o zaobserwowanych wadach, udokumentować celem dokonania wstępnej weryfikacji zastrzeżeń oraz ewentualnego usunięcia wad bez konieczności odsyłania do Sklepu. W przypadku konieczności oddania (odesłania) towaru do sklepu Sklep poinformuje Konsumenta o tym w terminie do 14 dni od zgłoszenia reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dokument potwierdzający zakup produktu w Sklepie z opisem reklamacji. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres: [email protected] lub w formie pisemnej na adres korespondencyjny Sklepu. Reklamacja powinna zawierać przede wszystkim opis problemu będącego podstawą reklamacji, a także musi ona wskazać żądania reklamującego oraz adres poczty elektronicznej lub inne dane do koresondencji Klienta, który składa reklamację.
 5. Jeżeli rzecz sprzedana przez Sklep posiada wadę, to Klient będący Konsumentem może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie na własny koszt. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sklep, albo Sklep nie wymienił rzeczy na wolną od wad lub nie usunął wady.
 6. Jeżeli Klientem jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady, żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymaga znacznie wyższych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia jego oczekiwań.
 7. Proporcja obniżonej ceny powinna być w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej jest wartość rzeczy z wadą do wartości rzeczy bez wady. Klient nie ma prawa odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 8. Sklep niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, musi zajá© stanowisko co do złożonej reklamacji i poinformować Klienta o planowanym przebiegu dalszego postępowania. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Sklep niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, który został podany w zgłoszeniu reklamacyjnym. Jeśli Sklep nie odniesie się do reklamacji w terminie 14 dni w przypadku Klientów będących Konsumentami od daty jej otrzymania, uważa się, że reklamacja została uznana za uzasadnioną.
 9. Transport reklamowanych produktów z tytułu rękojmi odbywa się na koszt Sklepu za pośrednictwem wskazanej przez Sklep formy odesłania. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 10. Klient odbierając towar jest zobowiązany pokwitować jego odbiór w obecności kuriera lub innego dostawcy z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym . W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń należy dodać o nich adnotację oraz zawrzeć ich szczegółowy opis.
 11. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Sklepem a Klientem co do zasadności odmowy uwzględnienia reklamacji, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Klient ma możliwość skorzystania z mediacji lub polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza w postaci wniosku o mediację lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista przykładowych instytucji wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl. Dodatkowo pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR).

VIII Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny

 1. Zgodnie z ustawą z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) Klient będący Konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Konsument powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, którego wzór znajduje się na końcu niniejszego Regulaminu. Termin uważa się za zachowany jeżeli Konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu w formie pisemnej na adres Sklepu lub drogą elektroniczna na e-mail: [email protected], najpóźniej w ostatnim dniu 14-dniowego okresu. Sklep po wpłynięciu oświadczenia o odstąpienia w formie elektronicznej na ww. e-mail potwierdzi niezwłocznie wpływ przez wysłanie informacji na adres poczty internetowej Konsumenta. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone po ww. terminie nie wywołuje skutków prawnych
 2. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym i kompletnym, bez śladów użytkowania, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Jeżeli zwracany towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki lub obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego, według wyboru Sklepu.
 3. Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem Zamówienia jest rzecz:
  1. nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  3. dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. która po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  5. nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  6. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. Zwracany towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy wraz z oświadczeniem o odstąpieniu na adres:

  Mexen Polska, ul. Kopytów 44d Hala 4, 05-870 Kopytów

  Konsument ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu produktu do Sklepu (koszty odesłania wybraną metodą).

 5. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar niezwłocznie (nie później niż w terminie 14 (czternastu dni), z zastrzeżeniem zasad opisanych w części IX Regulaminu „Zwrot należności”.
 6. Koszt zwrotu towaru obciążają Konsumenta, jeżeli ten wykonuje umowne prawo odstąpienia od umowy sprzedaży z przyczyn podanych w niniejszym punkcie.

IX Zwrot należności

 1. W przypadku zaistnienia okoliczności, które zobowiązują Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Sklepu zwrot ten następuje maksymalnie w ciągu 14 dni. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta z przyczyn wskazanych w VIII Regulaminu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy, zostaną przekazane na rzecz Konsumenta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.
 2. Zwrot płatności dokonanych kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność, chyba, że Klient w sposób wyraźny złoży przed dokonaniem zwrotu inną dyspozycję zwrotu, która nie będzie generowała dla niego dodatkowych kosztów (np. w oświadczeniu o odstąpieniu).
 3. Zwrot płatności dokonanych przelewem tradycyjnym, płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa, może nastąpić na na rachunek bankowy Klienta wyłącznie na podstawie jego dyspozycji. Dyspozycja przekazywana jest do Sklepu pisemnie wraz z oświadczeniem o odstąpieniu albo w formie elektronicznej na e-mail: [email protected] W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych, Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient, pomimo wezwania przesłanego na znany jego adres e-mailowy, nie wskaże numeru rachunku bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże Sklepowi wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli taka sytuacja wystąpiła z powodu podania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru rachunku.
 5. Sklep może wstrzymać się z dokonaniem zwrotu płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem od Kupującego lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

X Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest AGRAF – Kieszkowski Rafał, ul. Strażacka 6, 05-084 Leszno (Mazowieckie) NIP: 1181563829.
 2. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE. L Nr 119) (dalej również: „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
 3. Podanie danych osobowych przez Klienta w Sklepie nie jest przymusowe, jednak konieczne do skorzystania z określonych funkcjonalności Sklepu, np. do złożenia przez Zamówienia i jego rozliczenia, dostępu do Konta Klienta, zapisania się do newslettera lub skorzystania z formularzy kontaktowych.
 4. Każdorazowo zakres wymaganych do podania danych osobowych wskazany jest w Sklepie (oznaczamy dane, których podanie jest konieczne do zawarcia umowy/skorzystania z określonej funkcjonalności). Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości skutecznego dokonania powyższych czynności.
 5. Osoby odwiedzające Sklep mogą przeglądać znajdujące się na nim treści bez konieczności zakładania konta oraz bez podawania danych osobowych.
 6. Sklep przetwarza dane osobowe gdy jest to niezbędne do wykonania zawartej umowy (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 (b) RODO) do celu obsługi składanych Zamówień. Przekazane dane osobowe przetwarzane są również w wykonaniu naszych prawnie uzasadnionych interesów (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 (f) RODO), w celach:
  1. opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów ze Sklepu oraz pozyskiwania opinii o jakości świadczonych przez Sklep usług,
  2. ustalenia, ochrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,
  3. zapewnienia bezpieczeństwa i integralności usług, które Sklep świadczy drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz zapewnienia bezpieczeństwa ruchu poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych,
  4. obsługi zapytań zgłoszeń oraz rozpatrywania reklamacji dotyczących świadczonych usług lub dostarczanych Zamówień, W pozostałych (innych niż wyżej podane) celach dane osobowe przetwarzamy na podstawie dobrowolnie wyrażonych zgód – np. w celach marketingowych drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 7. W związku z realizacją usług, dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i podmioty realizujące płatność (w tym: PayU, PayPal etc.), podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, kurierskie i pocztowe. Dane Klienta mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych, jednakże tylko po uzyskaniu zgody od Klienta.
 8. W ramach korzystania przez Sklep z narzędzi wspierających jego bieżącą działalność udostępnianych np. przez firmę Google, dane osobowe Klienta mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym podmiot z nią współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania danych osobowych przy współpracy ze Sklepem. Sklep zapewnia odpowiedni sposób zabezpieczenia przekazywanych danych osobowych.
 9. Każdemu Klientowi przysługuje w każdym czasie prawo do:
  1. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  2. przeniesienia danych osobowych, np. do innego podmiotu,
  3. dostępu do danych osobowych oraz otrzymania szczegółowych informacji na przykład na temat tego, które dane osobowe są przetwarzane i kopii z nich,
  4. żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania (np. jeśli dane osobowe są nieprawidłowe) lub usunięcia danych osobowych (np. w przypadku, gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem),
  5. cofnięcia każdej wyrażonej Sklepowi zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Sklep zgodnie z prawem przed jej cofnięciem, a jedynie po wydaniu tej dyspozycji;
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Sklepu.
 10. Dane przetwarzane są co do zasady przez czas realizowania Zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Sklepu. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
 11. Sklep nie stosuje profilowania w celu dopasowania oferty do Klienta ani w żadnym innym celu.

XI Postanowienia końcowe

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sklepem. Na każdy sprzedany przez Sklep produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT jest dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, na zasadach opisanych w Regulaminie.
 2. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości (w tym za pomocą Google Analytics) oraz lepszego ich dopasowania do potrzeb Klienta;
  2. utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać swojego loginu i hasła.
 4. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu,
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu,
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu,
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, które umożliwiają „zapamiętanie” wybranych przez Klienta ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp..
 5. Klienci Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej Klienta. W każdej chwili Klient ma również prawo do usunięcia swoich danych z bazy Google Analytics.
 6. Prawem właściwym jest prawo polskie. Spory wynikłe pomiędzy Klientem i Sklepem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sklepu z tym zastrzeżeniem, że w odniesieniu do konsumentów spory te będą rozpoznawane przed sądem właściwym według ogólnych przepisów postępowania cywilnego.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Sklepu Internetowego, mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o Prawach Konsumentów.
 8. Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego obowiązuje od dnia do odwołania. Zmiana Regulaminu Sklepu Internetowego następuje poprzez dokonanie ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu z zamieszczeniem aktualnej wersji.
 9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Regulaminu Sklepu Internetowego, a postanowieniami, które zostały zawarte w indywidualnych umowach dotyczących świadczenia usług pomiędzy Sklepem a Klientem, pierwszeństwo mają postanowienia tych umów.
 10. Niektóre komunikaty przesyłane Klientowi przez Sklep pocztą elektroniczną generowane są automatycznie przez systemy teleinformatyczne Sklepu. Tego rodzaju wiadomości generowane automatycznie opatrzone będą odpowiednią wzmianką (o treści „Wiadomość generowana automatycznie. Prosimy na nią nie odpowiadać.” lub zbliżonej). Klient przyjmuje do wiadomości, że Sklep nie ma możliwości zapoznania się z treścią żadnych informacji, które Klient przesłałby zwrotnie na otrzymaną wiadomość automatyczną.
 11. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Sklepu Internetowego. Wszelkie zmiany Regulaminu Sklepu Internetowego wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep z dniem ogłoszenia. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu Sklepu Internetowego są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.