Ochrona prywatności użytkowników strony http://www.mexen.pl jest dla nas niezwykle ważna, dlatego poniżej dokładnie wyjaśniamy, jakie informacje gromadzimy oraz w jaki sposób je przetwarzamy i wykorzystujemy. Ograniczamy zbieranie danych naszych użytkowników do minimum niezbędnego dla świadczenia usług na najwyższym poziomie zgodnie z art. 18 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników witryny znajdującej się pod domeną http://www.mexen.pl w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późniejszymi zmianami) – zwanej dalej Ustawą o ochronie danych osobowych), jest Rafał Kieszkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „AGRAF – Kieszkowski Rafał”, ul. Strażacka 6, 05-084 Leszno (Mazowieckie) NIP: 1181563829.
 2. Kontakt z Administratorem możliwy jest: (i)pod adresem e-mail: [email protected] i pisemnie na adres: ul. Poznańska 628, 05-860 Płochocin.
 3. Cel Polityki Prywatności to określenie wszystkich działań, które są podejmowane w związku z danymi osobowymi gromadzonymi za pośrednictwem serwisu http://www.mexen.pl oraz powiązanymi z nimi usługami i narzędziami wykorzystywanych przez jego użytkowników.
 4. Aby zapoznać się z zasadami ochrony prywatności i danych osobowych obowiązującymi na innych stronach internetowych, na które użytkownik może zostać przekierowany po kliknięciu łącz zamieszczonych w serwisie, należy przeanalizować postanowienia Polityki Prywatności obowiązujące na tychże stronach.
 5. Użytkownik korzystający z serwisu potwierdza zapoznanie się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności i Polityką Plików „Cookies” (zawartą w osobnym dokumencie) oraz zrozumienie ich treści.
 6. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mogą ulec zmianie, jeśli zajdzie taka konieczność.

§ 2 Pozyskiwanie, gromadzenie i przechowywanie danych osobowych

 1. Zgromadzone informacje o użytkownikach przetwarzamy zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych, Ustawą o ochronie danych osobowych oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.).
 2. Użytkownicy nie muszą podawać swoich danych osobowych, by korzystać z serwisu, jednak ich dane osobowe, specyficzne oraz dobrowolnie udostępniane mogą być pozyskiwane. Zgoda na ich przetwarzanie uzyskiwana jest przez Administratora danych zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Użytkownik jest informowany o zbieraniu i przetwarzaniu danych osobowych przed ich zgromadzeniem i rozpoczęciem przetwarzania.

  2.1. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych, które mówi o tym, że przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem tylko wówczas, gdy osoba, której dane dotyczą, zgodziła się na nie w jednym lub większej liczbie określonych celów.

  2.2. W serwisie internetowym wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka wyboru.

  2.3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona przez użytkownika może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wcześniej udzielonej zgody.

 3. Dane osobowe użytkownika mogą być przetwarzane przez Administratora w celach marketingowych, w tym w celu kierowania informacji handlowej na wskazany przez użytkownika adres e-mail po uzyskaniu odrębnej, dobrowolnej zgody. Jeśli użytkownik wyrazi zgodę, jego dane będą mogły być wykorzystywane w celach marketingowych również przez współpracujące z Administratorem podmioty.

 4. Strona nie gromadzi ani nie przetwarza danych wrażliwych.

 5. Administrator uprawniony do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych dokłada wszelkich starań, aby interesy osób, których te dane dotyczą, były odpowiednio chronione, a zatem pozyskiwane wyłącznie w określonych, zgodnych z prawem celach oraz zgodnie z prawem przetwarzane. Ponadto dane muszą być poprawne merytorycznie i przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą.

 6. Dane osobowe użytkowników są przechowywane tak długo, jak jest to konieczne dla osiągnięcia celu ich przetwarzania i nie dłużej.

§ 3 Cele przetwarzania zgromadzonych danych osobowych

 1. Administrator ma prawo wykorzystywać zgromadzone dane osobowe w niżej wymienionych celach:
  1. zapewniania jak najlepszej obsługi użytkowników,
  2. realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną,
  3. personalizowania oferty, biorąc pod uwagę zainteresowania indywidualnych użytkowników,
  4. kontaktu z użytkownikami w związku ze świadczonymi usługami, obsługą klienta, dozwolonymi działaniami marketingowymi poprzez dostępne kanały komunikacji, głównie telefon i pocztę e-mail,
  5. prowadzenia badań i analiz mających na celu ulepszenie działania dostępnych usług.
 2. Zgodnie z prawem administrator może przechowywać zgromadzone dane wyłącznie w ramach realizacji wyżej wymienionych celów i nie dłużej niż jest to konieczne do ich osiągnięcia.

§ 4 Udostępnianie danych

 1. Wszystkie dane osobowe użytkowników są gromadzone w celu realizacji zobowiązań wobec użytkowników związanych z dostarczaniem subskrybowanych wiadomości lub obsługą klienta. Informacje te nie są przekazywane osobom trzecim, chyba że:
  1. użytkownik wcześniej wyrazi zgodę na udostępnianie swoich danych osobowych,
  2. obowiązujące przepisy prawa nakazują przekazanie danych.
 2. Rafał Kieszkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „AGRAF – Kieszkowski Rafał jako Administrator danych zgdonie z przepisami RODO ma prawo umownie powierzać przetwarzanie zgromadzonych danych innym podmiotom z zastrzeżeniem art. 28 RODO.

 3. Zgodnie z przyjętą Polityką Prywatności Administrator danych zobowiązuje się nie wypożyczać ich ani nie sprzedawać informacji dotyczących użytkowników serwisu. Prawa do zarządzania danymi użytkowników mogą zostać przeniesione na odpowiednią osobę w przypadku restrukturyzacji lub sprzedaży firmy lub jej części, aby świadczenie usługi mogło być kontynuowane.

 4. Administrator ma prawo udostępniać zanonimizowane dane (czyli takie, które nie umożliwiają identyfikacji konkretnych użytkowników) agencjom badawczym, zewnętrznym usługodawcom oraz zaufanym partnerom w celu poprawy jakości świadczonych usług lub w celu badań naukowych przynoszących szeroko rozumianą korzyść społeczną.

§ 5 Metody kontroli przez Użytkownika

 1. Użytkownik, którego dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez Administratora ma dostęp do swoich danych, a ponadto może je uzupełnić, uaktualnić, czasowo lub na stałe ograniczyć ich przetwarzanie, a także żądać ich usunięcia lub przeniesienia. W tym celu powinien skontaktować się z Administratorem danych, wysyłając stosowną wiadomość na adres e-mail: [email protected] W żądaniu powinno znaleźć się imię i nazwisko właściciela danych.
 2. Podając dane w serwisie, użytkownik zapewnia, że są one poprawne.

§ 6 Prawo do wniesienia skargi

 1. Robimy wszystko, by przetwarzanie danych użytkowników naszego serwisu odbywało się zgodnie z przepisami prawa, jeśli jednak któryś z nich uważa, że dopuściliśmy się naruszenia, mogą wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 7 Bezpieczeństwo

 1. Gromadzone przez nas dane na temat użytkowników są odpowiednio chronione przed dostępem osób nieupoważnionych i ich nieupoważnionym wykorzystaniem, a także przed zniszczeniem lub utratą. W tym celu wykorzystujemy dostępne środki techniczne i organizacyjne, a także procedury bezpieczeństwa.