ZWROTYPrawo odstąpienia od Umowy 1. Z zastrzeżeniem ust. 13 poniżej Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa, w terminie 14 dni od dnia, o którym mowa w ust.6.

 2. Do zachowania terminu wystarczy złożenie przez Konsumenta oświadczenia Sprzedawcy przed jego upływem. Konsument może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość może zostać złożone na przykład pisemnie na adres: 

„AGRAF” - Kieszkowski Rafał, ul. Strażacka 6, 05-084 Leszno, 

e-mail: [email protected] lub [email protected] 

 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

 2. W sytuacji, gdy Konsument wybierze elektroniczną formę odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Sprzedawca jest zobowiązany do przesłania Konsumentowi potwierdzenia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

 3. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia, stanowiącego Załącznik nr 1, jednak nie jest to obowiązkowe. 

 4. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy Sprzedaży, która:

a) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części, albo

b) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów.

W przypadku innych umów zawartych na odległość bieg terminu rozpoczyna się od dnia zawarcia danej umowy.

 1. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów w wysokości przekraczającej koszt najtańszego zwykłego sposobu dostawy.

 2. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 3. Jeżeli otrzymali Państwo rzeczy w związku z umową prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz pod adres "Mexen, Sochaczewska 96B, P3 Logistic Parks, Hala 17, 05-870 Błonie-Wieś", niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 4. Informujemy, że będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Jeżeli ze względu na swój charakter rzecz nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 300,00 PLN.

 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 6. Sprzedawca może niektórym Konsumentom przyznawać dodatkowe prawo do odstąpienia (umowne prawo do odstąpienia od umowy) w terminie 30 dni lub 100 dni od dnia, o którym mowa w ust.6 niniejszego Regulaminu. Umowne prawo odstąpienia przysługuje Konsumentowi wyłącznie w stosunku do Produktów nienoszących śladów użytkowania, kompletnych oraz nieuszkodzonych. Konsument traci Umowne prawo odstąpienia, jeżeli skorzysta z Produktu w sposób, który wykracza poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

 7. Postanowienia dotyczące konsumenta określone w niniejszym paragrafie stosuje się do umów zawartych od tego dnia również do Klientów będących osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tych umów wynika, że nie posiadają ona dla nich charakteru zawodowego. Aby ustalić czy taki klient ma w określonych okolicznościach uprawnienia konsumenckie, należy zweryfikować czy zawarta umowa ma charakter zawodowy na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

 8. [WYŁĄCZENIA PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY] Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 2. Produktu dostarczanego w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 3. Produktów, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Adresat: Mexen, Sochaczewska 96B, P3 Logistic Parks, Hala 17, 05-870 Błonie-Wieś | [email protected] 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów(*) umowy dostawy następujących produktów/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy (*) / odbioru (*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić
Numer rachunku bankowego, jeżeli zwrot ma być dokonany w tej formie

……………………………………………………………………….Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):………………………………………………………………………………………………

>>Pobierz wzór<<